فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

*یک موسسه نیکوکاری چیست ؟ * موسسه ای است که برای منافع عموم مردم وکاهش فقر در جامعه تلاش میکند – این میتواند شامل موسسات نگهداری از سالمندان ،گروههای نگهداری وحمایت از حیوانات ،خیریه های کودکان وسازمان های حمایت از بیکاران نیز باشد البته همه موسسات و سازمانهائی که خدمات خیر و یا سرویسهای عمومی […]

16 آگوست 2015  ,  10:26  , سرويس :  اخبار

*یک موسسه نیکوکاری چیست ؟
* موسسه ای است که برای منافع عموم مردم وکاهش فقر در جامعه تلاش میکند – این میتواند شامل موسسات نگهداری از سالمندان ،گروههای نگهداری وحمایت از حیوانات ،خیریه های کودکان وسازمان های حمایت از بیکاران نیز باشد البته همه موسسات و سازمانهائی که خدمات خیر و یا سرویسهای عمومی به مردم میدهند موسسه نیکوکاری نیستند مانند بیمارستانها و کتابخانه های عمومی.
* موسسه ای است غیر انتفاعی که برای منافع و سود مستقیم یا غیر مستقیم اعضاء خود ، مالکین ویا هیچ فرد دیگری کار نمی نماید زیرا موسسات و سازمان های غیر انتفاعی از تولید سود و درآمد منع میباشند.
*یک موسسه نیکوکاری هدف اساسی آن کار نیکوکاری و اعمال خیرمی باشد ومیبایست در چهار چوب ضوابط خیریه و در مسیر منافع عمومی عمل نماید ،از طرف دیگر یک موسسه اگر اهداف اصلی آن موارد ذیل باشد موسسه نیکوکاری نیست وفعالیت آن خارج از ضوابط خیریه ها میباشد.
*فعالیت ورزشی ویا اجتماعی
*فعالیت سیاسی و یا تبلیغاتی
*فعالیت غیر قانونی
* فعالیت دولتی
* فعالیت تجاری و بازرگانی
*یک رویداد خیر و نیکوکاری چیست ؟
یک رویداد نیکوکاری و برنامه خیر رویدادی است جهت جمع آوری کمک مالی وافزایش آگاهی ها برای یک موضوع خواص که توسط یک موسسه نیکوکاری حمایت میگردد مانند کمک به فقرا و کاهش فقر ،آگاهی در خصوص محیط زیست ، موضوع بهداشت و سلامت مردم …
که میتواند رویدادی کوچک و یا بسیار بزرگ باشد و ده ها هزار نفر را جمع آورده و بسیار موفق وتاثیر گذار باشد.
رویداد های نیکوکاری مهم و محبوب در جامعه میتواند شامل موارد ذیل باشد :
*مسابقات دو ویا هر مسابقه ورزشی دیگر که جوایز ویا درآمد حاصله از آن برای نیازمندان مصرف گردد .
*میهمانی از خیرین وجمع آوری کمک مالی برای کمک به نیازمندان .
*فراخوان مردم جهت جمع آوری کمک به آسیب دیدگان حادثه ای طبیعی مانند زلزله ، سیل ،آتشفشان و……………………………….
نوع رویدادی که شما انتخاب میکنید تا برای آن برنامه ریزی نمایید بسته به اهداف ،برنامه ها ومنابع موسسه نیکوکاری مربوطه دارد که ما در بخش بعدی درخصوص رویدادهای ایده آل نیکوکاری تبادل نظر خواهیم نمود .
یک رویداد موفق نیکوکاری چه دستاوردی میتواند داشته باشد ؟
با ایجاد شرایط اقتصادی جدید وافزایش چشمگیر هزینه های زندگی تقریبا دوسوم موسسات نیکوکاری افزایش شدید درخواست برای خدمات خیریه ای خود توسط نیازمندان را تجربه کرده اند ویا درحال تحمل آن هستند . درحقیقت میتوان گفت که درخواست کمک فوری بسیاری از نیازمندان بدلیل نبودامکانات و ناتوانی موسسات نیکوکاری رد شده است زیرا امکان پذیرش درخواست بیشتر کمک وجود نداشته است.
بیان این آمار و شرایط نشان میدهد که موسسات نیکوکاری وسازمانهای مردم نهاد خیریه ای میبایست راههای جدید جمع آوری کمک ، بازاریابی در کمکهای خیر وافزایش آگاهی بیشتر در خصوص خدمات و سرویسهای خود را پیدانمایند . به این دلیل است که برپائی رویداد های خیر و نیکوکاری میتواند بسیار موثر وتاثیرگذار باشد .
رویداد های خیر در موارد ذیل برای موسسات نیکوکاری مفید خواهد بود :
*میتواندکمک مالی بیشتری را برای خدمات ارائه شده فراهم آورد .
*میتواند یک احساس گروهی وجمعی را ایجاد نماید.
*میتواند موسسه مربوطه را با تمرینات کار های تیمی وگروهی مانند مسابقه دوچرخه سواری خیر تقویت نماید .
*میتواند با تمرکز بر موضوعات خاصی مانند سلامت و بهداشت یا نابرابریهاوبی عدالتیهای اجتماعی سبب رشد موسسه گردد .
*میتواند شهرت واعتبار آن موسسه نیکوکاری را افزایش دهد .

اگر رویدادهای مورد نظر بخوبی و با دقت برگزار گردد میتواند برای برگزارکننده و شرکت کنندگان بسیار لذت بخش ومفید باشد.یک رویداد نیکوکاری که درست برنامه ریزی شده و بطور موثر ومفیدی تبلیغ وبازاریابی گردیده و اجرا شده باشد میتواند ارزشها وتوانمندیها وخدمات آن موسسه نیکوکاری را معرفی و منعکس نماید و با بهترین شیوه جامعه وسیعتر و بزرگتری را درگیر موضوعات واهداف مورد نظر بنماید.

چه چیزی سبب خوب بودن یک رویداد خیر خواهد بود ؟
یک رویداد نیکوکاری موفق فقط با برنامه ریزی خوب واجرای دقیق ودرست از همان آغاز امکان پذیر است ، رویداد های نیکوکاری فراوان با موضوعات متنوعی وجود دارد ولی این بستگی به اهداف وامکانات موسسه شما دارد ،بعضی از رویداد ها بهتر از دیگری تاثیر گذار است .برای مثال اگر شما انتظار دارید تا آگاهی افراد را نسبت به یک بیماری نسبتا ناشناخته افزایش دهید ایجاد شهربازی ویا توزیع کیک برای حضار در انتشار پیام شما اثر کمتری خواهد داشت ، حتی اگر بسیار محبوب باشد .دیدگاه ها :