فارسی | English
آخرین نوشته ها
بی گمان کسانیکه ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند باغهای فردوس جایگاه پذیرایی آنان است
۳۰ تیر ۱۴۰۳

 
عنوان طرح

خرید دستگاه پت اسکن

خرید تجهیزات برای¬بیمارستان حضرت رسول(ص)۱

۲

تهیه مسکن سید بزرگوار

تهیه مسکن

تهیه مسکن
هزینه ساخت دو دست مصنوع

هزینه دیه آزاد سازیی زندانی

کمک هزینه یتیم

پردیس دانشگاه زابل

بیمارستان امام (رضا(ع) زابل

کمک پزوهشی دانشگاه زابل

موسسه ریحانه الرسول سمنان

MRIدستگاه

تهیه مسکن خانواده بی سرپرست

بدهی فرد آبرومند

ساخت دارالشفا مسجد جمکران

کمک هزینه به پیوند اعضاء

ساخت پای مصنوعی

تهیه مسکن دختر سیده
سوری

کمک به الباقی مسکن
تهیه مسکن سید موسوی در پرند

باقیمانده ساخت دو پای مصنوعی

زائر سرای مشهد
دارالشفاء جمکران _مجدد)
ساخت صحن حضرت زهرا(س)